હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

ક્મ

નામ

હોદ્દો

STD
કોડ નંબર

ફોન નંબર

ઈ મેઇલ

સરનામું

કચેરી

ઘર

()  નિયામક નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી  (મુખ્ય મથક) ગુજરાત રાજ્યઅમદાવાદ

શ્રી પી.બી.ગોદીંઆ

નિયામકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ અને કમાન્ડન્ટ
જનરલશ્રી,
હોમગાર્ડઝ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૪૧૧

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૯૭૮૪૦૬૨૮૬

---

૧ લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી અભય ચુડાસમા

સંયુક્ત નિયામક

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૧

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૯૭૮૪૦૬૩૬૨

---

૧ લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી વી. એમ. ધર્માધિકારી

હિસાબી અધિકારી

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

મો.૯૯૯૮૮૯૬૨૧૮

--

૧ લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી વી. એમ. જાડેજા

કચેરી અધીક્ષક

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૪૨૯૦૮૧૦૩૩

--

૧ લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

() આચાર્યશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ તાલીમ શાળા, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ

શ્રી એ. એ. શેખ

કમાન્‍ડન્‍ટ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯ ૬૦૧૪

મો. ૯૮૨૫૦૩૪૦૧૦

--

૧ લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી આર.પી.વ્યાસ

પો.ઇ

(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર)

૦૭૯

ફેક્સ ૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

મો.:૯૪૨૮૮૪૭૪૯૦

 

--

૧ લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ
(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર)

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ

૨૫૫૦૬૦૪૯

--

--

૧ લો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

() જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી અમદાવાદ શહેર

શ્રી બી.કે.પટેલ

ઇન્ચા.  નાયબ
     નિયંત્રક

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

મો ૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫

 

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

 

 

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી આર.એચ.ભટ્ટ

પો.ઇ

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

મો.૮૪૮૫૯૭૩૬૩૪

 

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી પી.ડી.શ્રીમાળી

પો.ઇ

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

 મો.૯૯૨૫૩૦૯૬૭૬

 

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી એ.બી.કદમ

પો.ઇ

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

 મો. ૯૪૨૯૯૯૭૫૬૦

 

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ-

૨૫૫૦૭૭૭૬

 

 

સી/૧૧ બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ગાંધીનગર

શ્રી ડી. એન. ઝાલા

પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૨

૫૭૮૯૩/૯૪

 ૯૪૨૭૩૩૭૯૧૫

 

બ્લોક  નં -૨, પહેલો માળ, જુના સચિ. ગાંધીનગર

()  જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી વડોદરા

શ્રી એસ.જી.ગામીત

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૬૫

૦૨૬૫-૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ-૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩

મો.૯૮૨૪૨૭૪૪૦૭૯

 

કોઠી કંપાઉન્ડ, રાવપુરા   વડોદરા

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૫

૦૨૬૫-૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ-૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩

 

 

કોઠી  કંપાઉન્ડ રાવપુરા,  વડોદરા

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ-૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩

 

 

કોઠી  કંપાઉન્ડ રાવપુરા   વડોદરા

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ-૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૯૩

 

 

કોઠી કચેરી , રાવપુરા વડોદરા

 

શ્રી સી.એલ.પાડવી

પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ- ૨૪૩૧૦૯૩

મો-૯૯૨૫૫૬૩૨૩૭

 

કોઠી કંપાઉન્ડ, રાવપુરા વડોદરા

 

(જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી , ભાવનગર

શ્રી બી.એચ.તલાટી

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૭૮

૨૪૩૭૭૦૦

મો. ૯૯૨૫૨૨૮૮૩૮

 

કલેક્ટર કચેરી , ભાવનગર

()   જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી જામનગર

શ્રી સી. એ. ગાંધી

ઇ.ચા. નાયબ
નિયંત્રક

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮
ફેક્સ-  ૨૫૫૦૩૧૮

મો ૯૭૨૭૩૩૬૩૩૧

 

લાલ બંગલો કમ્પાઉન્ડ જામનગર

શ્રી ડી.એન.ઝાલા

પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૮

  ૨૫૫૦૩૧૮
ફેક્સ-  ૨૫૫૦૩૧૮

 મો.૯૪૦૮૯૩૬૪૭૯

 

લાલ બંગલો કમ્પાઉન્ડ જામનગર

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮
ફેક્સ-  ૨૫૫૦૩૧૮

 

 

લાલ બંગલો

કમ્પાઉન્ડ જામનગર

()   ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી વાડીનાર

શ્રી ડી.એન.ઝાલા

ઇન્ચા પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૩

૨૫૬૫૬૫
 

  મો.૯૪૦૮૯૩૬૪૭૯

 

 

 

કે.પી.ટી કોલોની, એમ.ટી નજીક , વાડીનાર

(ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ઓખા

શ્રી ડી.એન.ઝાલા

ઇ.ચા પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૨૮૯૨

૨૬૨૦૮૮

મો.૯૪૦૮૯૩૬૪૭૯

 

પોર્ટ કોલોની બં.નં. ૧૮ ઓખા

(૧૦ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ભુજ

શ્રી એચ.એસ.ઠાકર

પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૨

૨૩૦૬૦૩ ફેક્સ  ૨૩૦૬૦૩

મો:૯૮૨૫૩૨૮૬૩૪

 Do-61429-BHUJ-KUT@gujarat.gov.in

૧ લો માળ, સેવા સદન, બ્લોક નં ૨૦૨/૨૦૫, મુન્દ્રા રોડ કલેક્ટર કચેરી, કચ્છ-ભુજ

(૧૧)   ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ગાંધીધામ

શ્રી એચ.એસ.ઠાકર

ઇન્ચા.પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૬

૨૨૦૨૨૧
 

મો.૯૮૨૫૩૨૮૬૩૪

 

જુની કોર્ટ બિલ્ડીંગ, ગાંધીધામ

(૧૨ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી  નલીયા

શ્રી એચ.એસ.ઠાકર

ઇન્ચા.પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૮૩૧

૨૨૨૩૨૬
ફેક્સ- ૨૨૨૩૨૬

 મો.૯૮૨૫૩૨૮૬૩૪

 

જુની ધર્મશાળા બિલ્ડીંગ, નલીયા

(૧૩ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી અંકલેશ્વર

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૪૬

૨૪૫૭૦૦
ફેક્સ- ૨૪૫૭૦૦

ભરૂચ

-----

 

જુનો નેશનલ હાઇવે , તાલુકા સેવાસદન અંકલેશ્વર

(૧૪)   ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી કાકરાપાર

શ્રી સી.એલ.પાડવી

ઇન્ચા

પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૨૬

૨૩૪૧૨૨
ફેક્સ- ૨૩૪૧૨૨

મો-૯૯૨૫૫૬૩૨૩૭

 

 

કે.એ.પી.પી. હોસ્પીટલ પાછળ અણુમાલા ટાઉનશીપ, કાકરાપાર

(૧૫)  ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી સુરત શહેર

શ્રી આર.આર.બોરડ

ઇન્ચા નાયબ નિયંત્રક

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨

 મો-૯૭૧૨૧૫૦૬૧૫

 

સી/૭, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, નાનપુરા, સુરત

શ્રી સી.એલ.પાડવી

ઇન્ચા.પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨

 મો.૯૯૨૫૫૬૩૨૩૭

 

સી/૭, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, નાનપુરા, સુરત

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ (ટ્રે.ઇ)

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨

 

 ---

 

સી/૭, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, નાનપુરા, સુરત

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 05-01-2019