હું શોધું છું

હોમ  |

સ્‍વૈચ્છિક સંસ્‍થા-અમદાવાદ
Rating :  Star Star Star Star Star   

ગુજરાત રાજયના નાગરિક સરંક્ષણ યુનિટો ખાતે આવેલ સ્વૈચ્છિક સેવાભાવી સંસ્થાઓની વિગત
અમદાવાદ
અ.નું સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનુ નામ ટેલીફોન નંબર
સેવા, વિકટોરીયા ગાર્ડન સામે, ભદ રપપ૦૬૪૪૪
લોકસેવક મંડળ, પાલડી ર૬૬૦૯ર૬૦
અમદાવાદ શહેરસમાજ શિક્ષણ સમિતિ, રાયપુર રર૧૪૪૮૦૯
ચેતના-ખાડીયા રર૧૪૯૩૮
કવોલીટી સર્કલ, શાહપુર ગેટ રપ૬રરરપ૪
હેલ્થ ફોરમ, એલિસબીજ ર૬પ૭૭૬ર૧
સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ, શાહઆલમ રપ૩૯૭૦૭૭
ગુજરાત રાજય બાળકલ્યામ સંઘ, પાલડી ર૬પ૭૭૯૧૯
આદર્શ સેવા ટ્રસ્ટ, આંબાવાડી ૯૮રપ૦ ૭૦૯૪૪
૧૦ ડેવલપમેન્ટ એકિટીવીટી સોસીયલ સવિર્સસ એન્ડ રીસર્ચ ટ્રસ્ટ,પાલડી ર૬પ૮૯પ૩ર
૧૧ જયોતિસંઘ, રીલીફરોડ રપ૩૩ર૧૦૭
૧ર કે.એચ.જાની. ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ર૬પ૬પ૭પ૦
૧૩ ગુજરાત સ્ટેટ કાઇમ પિવેન્સન ટ્રસ્ટ, સુભાસબિજ ર૭પપ૮૭૪૪
૧૪ અખંડ જયોતફાઉન્ડેશન, પાલડી ર૬૬૪૩૦ર૯
૧પ હરીઓમ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ,બાપનગર રર૮૧૧૧૬૮
૧૬ યથાશકિત સેવા ટ્રસ્ટ, દીલ્હીચકલ રર૧૬૮૭પ૪
૧૭ સાથ, સેટેલાઇટ રર૭૪૦૮૩ર
૧૮ પટણી શેરી સેવા સંઘ, રાયખડ રપ૩ર૩૯ર૬
૧૯ ગુજરાત સેવા સમાજ, મણીનગર રર૭૭૪૦૦૦
ર૦ ચુંવાળ ગામ વિકાસ ટ્રસ્ટ, નરોડા રર૮૧પ૧ર૧
ર૧ ચુંવાળ ગામ વિકાસ ટ્રસ્ટ, પાલડી ર૬પ૦૩૭૦૪
રર જીવનજયોતિ ફાઉન્ડેશન, પાલડી ર૬પ૦૩૭૦૪
ર૩ આશીવાર્દ સેવા ટ્રસ્ટ, ગીતામંદીર રોડ, રપ૩૮૧૭ર૬
ર૪ અવાજ, નારણપુરા ર૭૪૭૦૦૩૬
રપ ફેમીલી પ્લાનીંગએસો. ઓફ ઇન્ડીયા, અપનાબજાર, રપપ૦૭ર૩૦
ર૬ સેન્ટ ઝેવીયર્સ કોલેજ સવિર્સ સોસાયટી, નવરંગપુરા ર૭૯૧૦૬પ૪
ર૭ સચેતના, થલતેજ, કોસ રોડ પાસે ર૬૮પ૮૧૯પ
ર૮ અમદાવાદ મેડીકલ એસોસીએશન, આશ્ર્મરોડ ર૬પ૮૮૭2૭
ર૯ કરુણા ટ્રસ્ટ, નારણપુરા ર૭પ૬૦૧૯પ
૩૦ જાયન્ટસગપ ઓફ અમદાવાદ ર૭૪૮૮૪૦૦
૩૧ વાત્સલ્ય,ચાંદલોડીયા ર૭૪૭૩૦પ
૩2 ભારતીય ગામીણ મહીલા સેવા સંઘ, એલીસબીજ ર૬૪ર૬૦૧૭
૩૩ ભારતીય ગામીણ મહિલા સંઘ, ભદ રપપ૦૭ર૧૧
૩૪ શ્ર્ી અનસુયાબેન સારાભાઇ સ્મારક, ટ્રસ્ટ, ભદ રપપ૦૬૮પ૭
૩પ ગુજરાત વિધાલય, આશ્ર્મરોડ ર૭પ૪૧૧૪૮
૩૬ વિકાસગ્ાૃહ પાલડી ર૬૬૦ર૭૮૮
૩૭ સદવિચાર પરીવાર, આશ્ર્મરોડ ર૬૮૬૦૧૯૭
૩૮ આવકાર મહીલા સેવા સંઘ, ઠકકરબાપાનગર રર૭૦૦ર૪૩
૩૯ લાયન્સ કલબ-ઇન્ટરનેશનલ, મીઠાખળી ર૬૪૬૬૩૩૪
૪૦ રોટરી કલબ, ડી.ગવર્નર ર૭૪૮૯૪૩ર
૪૧ રોટરી કલબ, વાઇસ ચેરમેન, સિદ્વાર્થ માણકીવાણ ર૬૩૦૬૪૭૭
૪ર રોટરી ઇન્ટરનેશનલ, નવરંગપુરા ૯૮ર૪૦ ૭૪પ૩૦
૪૩ શ્ર્ી કિષ્ણ યુવક મહીલા વિકાસ પરિષદ, બહેરામપુરા રપ૩પ૧૦૭પ
૪૪ ગુજરાત મહીલા ઉત્થાન ટ્રસ્ટ, ઠકકરબાપાનગર રર૮૯૦૮૪૩
૪પ ડો.બી.આર. આંબેડકર એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, શાહપુર રર૧૩પ૪૯પ
૪૬ બાલકલ્યામ સંઘ, પાલડી ર૬પ૭૭૮૧૯
૪૭ ડી.એસ.તપોધન વિધોતેજક ટ્રસ્ટ, ગોમતીપુર રર૧ર૩૦૮૮
૪૮ જયચામુંડા એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, ગોમતીપુર રર૧ર૩૦૮૮
૪૯ શ્ર્ી સંગિની મહીલા બાળ સેવા સહકારી મંડળી. ભદ રપપ૦૬૪૭૭
પ૦ દિવ્ય જયોતિ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ, કાંકરીયા રપ૩૯૪ર૭૦
પ૧ જાયન્ટસ મેડીકલ ફાઉન્ડેશ, નવાવાડજ ર૭૪૮ર૧૮૧
પર સિદ્વિ સ્વરાજ, સૈજપુર રર૮૧૭૪૦૬
પ૩ સખી મહીલા મંડળ, વાસણા ર૬૬૪રર૬૧
પ૪ એકતા યુવક મંડળ, બહેરામપુરા રપ૩૩૦૪ર૭
પપ નારીવ્ાૃંદ, વાસણા ર૬૬૪૦૯૪૬
પ૬ શ્ર્દ્વા એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, ખોખરા રપ૪પ૦૭૭૩
પ૭ આઇ.આઇ.ઇ.ડી., અમદાવાદ ર૭૪૬૧૯૮૮
પ૮ લાયન્સ કલબ, આવકાર, અમદાવાદ ર૬૪ર૬૮૭પ
પ૯ નેશનલ મેડીકલ ઓગેર્ેનાઇજેશન, ધરણીધર ર૬૬રરરપ૭
૬૦ કાઉન્ટર પાર્ટ ઇન્ટરેશનલ ઇન્ડીયા મણીનગર ર૭૪૮૪પ૬૭
૬૧ નવઉત્થાન સંઘ, આંબાવાડી ર૬૭પ૦૯પપ
૬ર સુલોચના ટ્રસ્ટ, ખાનપુર ર૭પ૦૩ર૪૪
૬૩ ઇન્ડીયન કાઉન્સિલ ઓફ સોસીયલ વેલ્પેર, સરસપુર ર૬પ૮૬ર૩૩
૬૪ સવર્ોદય ખાદી ગામોધોગ સેવા સંઘ, ગીતામંદીર રોડ રપ૩૯૦૯૮૩
૬5 પોલીયો ફાઉન્ડેશન,રાયપુર રર૧૪૦૯૩૬
૬૬ સુવર્ણ જયંતિ ટ્રસ્ટ, રાયખડ રપ૩૯૦૮પ૪
૬૭ દિપાલી મહિલા સેવા ટ્રસ્ટ ઓઢવ રર૮૯૪૧પ૮
૬૮ નારી નિકેતન રર૭૭૪૦૦૦
૬૯ ચિરાગ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, ઓઢવ ર૮૯રરર2૩
૭૦ ભગીની નિકેતન,ઓઢવ રર૯૮૪૪૭૭
૭૧ અપરાધ વિરાણ ટ્રસ્ટ ર૭પપ૮૭૪૪
૭ર ઇન્ડીયન રેડકોસ ર૬પ૭પપ૩૧
૭૩ અખિલ ભારતીય વિશ્વકમાર્ સેના ર૩૭૪૧ર૦પ
૭૪ અમદાવાદ જીલ્લા બાળ સરંક્ષણ મંડળ, ખાનપુર રપ૬૦૧ર૯૮
૭પ ગુજરાત મહિલા હાઉસીંગ સેવા ટ્રસ્ટ ર૬પ૭૬૮૦ર
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 09-04-2006