હું શોધું છું

હોમ  |

સ્‍વૈચ્છિક સંસ્‍થા-વડોદરા
Rating :  Star Star Star Star Star   

જીલ્લાની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓની વિગત
વડોદરા

અ.નું. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનુ નામ ટેલીફોન નંબર (૦ર૬પ)
યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડા ર૩પ૮૦૯૧
બરોડા સીટીઝન કાઉન્સીલ ર૭૯૩૪૧પ
  હેલ્થ અને મેડીકેર સવિર્સ  
બી.એમ.પરીખ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ ર૪૧૩ર૬૦
દિપક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ર૩૩૪૧૩૯, ર૩૩૯૪૧૦
ભારતીય રેડ કોસ સોસાયટી, વડોદરા જીલ્લો ર૪૧૩૩૮ર
જીવન અક્ષય ચેરીટેબલ ર૩૬ર૦ર૭, ર૩૬૧૦૯૬
શ્રી અરવીંદ સોસાયટી ર૪૧ર૬૮પ
સિંધુ સેવક સંઘ રપ૬૦૩૭૭, રપ૬૧5૯૪
સ્વામી પેમદાસ સેવા નિકેતન રપ૬૦૩૭૭
૧૦ શ્રી મહારાણી શાંતાદેવી હોસ્પીટલ ર૪૩૬૬૪૪, ર૪૩૬૬પપ
૧૧ મેડીકલ કેરસેન્ટર ટ્રસ્ટ ર૩૩૭૩૯ર, ર૩૩ર૩ર૦
૧ર દર્દી સહાયક ટ્રસ્ટ ર૩૩૭૩૯ર, ર૩૩ર૩ર૦
૧૩ સીટીઝન બ્લડ ડોનેશન સોસાયટી ર૪ર૭૬૪૦
૧૪ કેન્સર રીર્સચ સેન્ટર અને હોસ્પીટલ ર૩૩૦પ૯૧-ર
૧પ શ્ર્ોફ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ ર૩૪૪૦૦2
૧૬ શેઠ ખુશાલચંદ ચેરીટેબલ મેડીકલ ટ્રસ્ટ ર૪ર૭૭૮૦
૧૭ વી.વન સોસાયટી ર૭૯૧૬ર૧
૧૮ એનીમલ રેસ્કયુ એન્ડ ઇમરજન્સી ર૩પ૪૮રપ
૧૯ શ્રી લક્ષ્મીનાથ વ્યાયા મંદીર ર૪૧૪૯ર૦, ર૪૪૪૭૦ર
ર૦ કારેલી બાગ ભગીની સમાજ ર૪૬૦૮૪૮
ર૧ વિકાસ જયોત ટ્રસ્ટ ર૪૧રપ૩૦
રર ઓળખ ર૪૪૬૪૮૭
ર૩ સ્વદેશ રર૬પર૪૦
ર૪ બરોડા સીટીઝન કાઉન્સીલ ર૭૧૩૪૧પ
રપ સીનીયર સીટીઝન એસો.  
ર૬ રીયાર્ટ ઓફીસર્સ ફોરમ ર૭૯૪ર૭પ, ર૭૮૦૭૪૮
ર૭ ગુજરાત સીનીયર સીટીઝન, ફેડરેશન ર૩૪૧ર૩૯
ર૮ મકરપુરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ ર૬પપ૮૪૭
ર૯ ઓમ નારાયણ ટ્રસ્ટ ર૩૩૪રરર
૩૦ ધી બનીયનસીટી જેસીસ એજયુ.ટ્રસ્ટ ર૪૬5૪55
૩૧ શ્રી પકાશ એમ.પટેલ  
૩ર લાયન્સકલબ ઓફ બરોડા ર૪૬ર૪૮૪
૩૩ રોટરી કલબ વડોદરા ર૩પ૮૧૬૩
૩૪ એસ.એસ.જી હોસ્પિટલ બ્લડ બેંક ર૪ર૪૩5૧, ર૪ર૪૮૪૮
૩પ જલારામ બ્લડ બેંક ર૪૩૦૧૩૮, ર૪૧૩૯૦૬
૩૬ ઇન્દુ બ્લડ બેંક ર૪૩૭૬૭૬
૩૭ જમનાબાઇ હોસ્પિટલ બ્લડ બેંક ર5૧૭૪૦૦, રપ૧૮૮૮૧
૩૮ અલખ બ્લડ બેંક ર૪૩પર૩ર
૩૯ ભાઇલાલ અમીન હોસ્પિટલ બ્લડ બેંક ર૩૮૦૩૦૦
૪૦ ઇએસઆઇ હોસ્પિટલ બ્લડ બેંક ર૩૩૬૪ર૧
૪૧ સુરકતમ બ્લડ બેંક ર૩૬૩૬૦૦
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 09-04-2006