હું શોધું છું

હોમ  |

સ્‍વૈચ્છિક સંસ્‍થા-સુરત
Rating :  Star Star Star Star Star   

કલબ અને સામાજીક સંસ્થાઓ
સુરત

અ.નં.

સામાજીક સંસ્થાનું નામ

ટેલીફોન નંબર

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, નાનપુરા ર૪૭૯૪૩૧-૧પ
અખિલહીંદ મહીલા પરીષદ, હીન્દુ મીલન મંદીર પાસે, ફળીયા ર૪ર૩૬૧૧
એકતા ટ્રસ્ટ, ચોકબજાર ર૪૭૪૪૭પ
લાયન્સ કલબ ર૮૯૦૧૧૬
જેસીસ કલબ ર૭૬૧૭૭૧
રોટરી કલબ ઓફ સુરત ર૭પ૩૬૩ર
સુરત ડાયમંડ એસોસીએશન, વરાછા રપ૬૭૭૦૯
સુરત સીટીઝન કાઉન્સીલ, કલેકટર કચેરી પાસે, સુરત ર૪૭૦૩૯૩
ઇન્ડીયન મેડીકલ એસોસીએશન, મુગ્લીધરા ર૪૩૮૦૭૬
૧૦ ઉધના ઉધોગનગર સંઘ, ઉધના રર૭૮૩૩પ
૧૧ સુરતજરી વેપારી મંડળ, ભાગાતળાવ ર૪ર૬૬૬૦
૧ર બોમ્બે માકેર્ટ ઉમરવાડા ર૩૪૬૧ર૪
૧૩ સુરત ટેક્ષટાઇલ માકેર્ટ ,રીંગરોડ, સુરત ર૩ર૦ર૩૦
૧૪ લેબર લોઝ પેકટીશનર્સ એસો.બહુમાલી ર૪૭૯૩પ૩
૧પ સુરત આર્ટ સીલ્ક મેન્યુ. એસો.લાલદરવાજા. ર૪ર૬૯૬૯
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 09-04-2006