હું શોધું છું

હોમ  |

સ્‍વૈચ્છિક સંસ્‍થા-અંકલેશ્વર
Rating :  Star Star Star Star Star   

સામાજીક સંસ્થાઓ
અંકલેશ્વર

અ.નં. સંસ્થાના નામ ટેલીફોન નંબર
એન.સી.સી. જીનવાલા હાઇસ્કુલ ર૪૭૧૯૩
લાયન્સ કલબ જી.આઇ.ડી.સી. અંકલેશ્વર રર૪૦૮૯, મો.૯૮ર૪૧પ૯૦૬૮
રોટરી કલબ અંકલેશ્વર ૯૮રપ૦ ર૮૮૮
કમલ કેન સવિર્સ રપ૧૪૧૮
નોબલ કેન સવિર્સ રર૩૭પ૩, રપ૧૧૩ર
નોબલ કેન સવિર્સ ર૩૩પપપ
ગોલ્ડન કેન સવિર્સ રરપર૪પ, મો.૯૮ર૪૧ ૩૬૩૬ર
સુપર કેન સવિર્સ ૯૮ર૪૧૩૮૪૯ર, ૯૪ર૬૧પ૮૩ર૯
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 09-04-2006