હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

સંપર્ક માહિતી :-

 

ક્રમ

નામ

હોદ્દો

STD
કોડ નંબર

ફોન નંબર

ઈ-મેઇલ એડ્રેસ

સરનામું

કચેરી

ઘર

(૧)  નિયામકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી (મુખ્ય મથક), ગુજરાત રાજ્યઅમદાવાદ

શ્રી ડૉ. નીરજા ગોટરૂ, I.P.S.

નિયામકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ અને કમાન્ડન્ટ
જનરલશ્રી,
હોમગાર્ડઝ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૪૧૧

ફેક્સ૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૯૭૮૪૦૬૧૧૮

dg-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી આર. વી. અસારી, I.P.S.

સંયુક્ત નિયામકશ્રી

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૧

ફેક્સ૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૯૭૮૪૦૬૩૬૨

---

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી વી. એમ. જાડેજા

કચેરી અધીક્ષક

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૪૨૯૦૮૧૦૩૩

sc2stt-dcd-ahd@gujarat.gov.in

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

(૨) આચાર્યશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ તાલીમ શાળાગુજરાત રાજ્યઅમદાવાદ

શ્રી એ. એ. શેખ

કમાન્‍ડન્‍ટ

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ ૨૫૫૦૬૦૪૯

મો. ૯૮૨૫૦૩૪૦૧૦

---

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ.)

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૧૪

ફેક્સ ૨૫૫૦૬૦૪૯

---

---

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

(૩) જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, અમદાવાદ

શ્રી વી. એમ. ઠક્કર

ઇ.ચા. નાયબ નિયંત્રક

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ ૨૫૫૦૭૭૭૬

મો. ૭૫૬૭૦૦૮૯૬૫

---

સી/૧૧, બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ.)

૦૭૯

૨૫૫૦૭૭૭૬
ફેક્સ ૨૫૫૦૭૭૭૬

---

---

સી/૧૧, બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

(૪) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, ગાંધીનગર

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ.)

૦૭૯

૨૩૨૫૭૮૯૪

ફેકસ ૨૩૨૫૭૮૯૩

---

---

બ્લોક નં.૨/૧, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેકટર-૧૦એ, ગાંધીનગર.

(૫) જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, વડોદરા

શ્રી બી. એમ. પટેલ

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ ૨૪૩૧૦૯૩

મો. ૯૯૭૮૪૦૯૦૩૦

---

કોઠી કંપાઉન્ડ, રાવપુરા, વડોદરા

શ્રીમતી પી. આર. મોદી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ.)

૦૨૬૫

૨૪૩૧૪૧૦
ફેક્સ ૨૪૩૧૦૯૩

મો. ૯૪૨૮૬૬૧૯૩૨

---

કોઠી કંપાઉન્ડ, રાવપુરા, વડોદરા

(૬) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, અંકલેશ્વર

શ્રીમતી પી. આર. મોદી

ઇ.ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ.)

૦૨૬૪૬

૨૪૫૭૦૦
ફેક્સ ૨૪૫૭૦૦

મો. ૯૪૨૮૬૬૧૯૩૨

---

તાલુકા સેવાસદન, જુનો નેશનલ હાઇવે, અંકલેશ્વર, જિ.ભરૂચ.

(૭) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, સુરત

શ્રી એચ. એ. પટેલ

ઇ.ચા. નાયબ નિયંત્રક

૦૨૬૧

૨૪૬૪૧૦૨

મો. ૯૪૨૭૧૭૫૨૮૬

---

સી/૭, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, નાનપુરા, સુરત

(૮) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, કાકરાપાર

જગ્યા ખાલી

પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ.)

૦૨૬૨૬

૨૩૪૧૨૨
ફેક્સ- ૨૩૪૧૨૨

---

---

અણુમાલા ટાઉનશીપ, કે.એ.પી.પી. હોસ્પીટલ પાછળ, કાકરાપાર

(૯) જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, ભાવનગર

શ્રીમતી એમ. આર. બ્રહ્મભટ્ટ

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૭૮

૨૪૩૭૭૦૦

મો. ૯૯૨૫૦૨૫૧૯૯

---

કલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર

(૧૦) જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને  નિયંત્રકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, જામનગર

શ્રી વી. કે. ઉપાધ્યાય

નાયબ નિયંત્રક

૦૨૮૮

૨૫૫૦૩૧૮
ફેક્સ ૨૫૫૦૩૧૮

મો. ૯૯૭૯૩૯૯૯૭૭

---

લાલ બંગલો કમ્પાઉન્ડ, જામનગર

(૧૧) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, વાડીનાર

શ્રી ડી. પી. જાડેજા

ઇ.ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ.)

૦૨૮૩૩

૨૫૬૫૬૫ 

મો.૯૪૨૬૯૯૪૨૨૦

---

કે.પી.ટી કોલોની, એમ.ટી. નજીક, વાડીનાર

(૧૨) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, ઓખા

શ્રી ડી. પી. જાડેજા

ઇ.ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ.)

૦૨૮૯૨

૨૬૨૦૮૮

મો.૯૪૨૬૯૯૪૨૨૦

---

બં.નં. ૧૮, પોર્ટ કોલોની, ઓખા

(૧૩) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, ભુજ

શ્રી એ. સી. ગાંધી

ઇ.ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ.)

૦૨૮૩૨

૨૩૦૬૦૩ ફેક્સ  ૨૩૦૬૦૩

મો. ૯૮૨૫૩૭૩૦૩૯

do-61429-BHUJ-KUT@gujarat.gov.in

નાગરિક સંરક્ષણની કચેરી, મામલતદાર કચેરી પાસે, મુન્દ્રા રોડ, કચ્છ-ભુજ.

(૧૪) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, ગાંધીધામ

શ્રી એ. સી. ગાંધી

ઇ.ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ.)

૦૨૮૩૬

૨૨૦૨૨૧

મો. ૯૮૨૫૩૭૩૦૩૯

---

જુની કોર્ટ બિલ્ડીંગ, ગાંધીધામ

(૧૫) ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, નલીયા

શ્રી એ. સી. ગાંધી

ઇ.ચા. પો.ઇ. (ટ્રે.ઇ.)

૦૨૮૩૧

૨૨૨૩૨૬
ફેક્સ- ૨૨૨૩૨૬

મો. ૯૮૨૫૩૭૩૦૩૯

---

જુની ધર્મશાળા બિલ્ડીંગ, નલીયા

 

                 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 04-05-2022