હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  નિયામકશ્રી,નાગરીક સરક્ષણ,ગુજરાત રાજ્ય,અમદાવાદ
  સંયુક્ત નિયામકશ્રી નાગરિક સંરક્ષણ , ગુજરાત રાજય.
  હિસાબી અધિકારી
  કચેરી અધિક્ષક
  નિયંત્રક ના.સ. અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી અમદાવાદ
  નાયબ નિયંત્રક, નાગરિક સંરક્ષણ, અમદાવાદ.
  નિયંત્રક ના.સ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી વડોદરા
  નાયબ નિયંત્રક, નાગરિક સંરક્ષણ, વડોદરા.
  નિયંત્રક ના.સ. અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, સુરત
  નિયંત્રક ના.સ. અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, જામનગર
  નાયબ નિયંત્રક, નાગરિક સંરક્ષણ, જામનગર.
  નિયંત્રક ના.સં અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી ભુજ
  ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રકટર, નાગરિક સંરક્ષણ, કચ્છ-ભુજ.
  નિયંત્રક ના.સ. અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભરૂચ
  ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રકટર, નાગરિક સંરક્ષણ, અંકલેશ્વર.
  નિયંત્રક ના.સં અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી ગાંધીનગર
  ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રકટર, નાગરિક સંરક્ષણ, ગાંધીનગર.
  નિયંત્રક ના.સ. અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભાવનગર
  નાયબ નિયંત્રક નાગરીક સરક્ષણ,- ભાવનગર
  કમાન્ડન્ટશ્રી (આચાર્યશ્રી),ના.સં. તાલીમ શાળા,ગુ.રા

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 12-01-2022