નાગરિક સંરક્ષણ
http://www.civildefence.gujarat.gov.in

માળખું

5/21/2022 3:08:49 PM

માળખું:

નિયામક, નાગરિક સંરક્ષણ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદના નિયંત્રણ હેઠળ નાગરિક સંરક્ષણની જિલ્લા તથા યુનિટ કક્ષાની ૧૪ કચેરીઓ તથા હોમગાર્ડ્ઝ ભવન ખાતે નાગરિક સંરક્ષણની એક તાલીમ શાળા (કેન્દ્ર) આવેલ છે. આ તાલીમ શાળાનું સંચાલન આચાર્યશ્રી (નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી), નાગરિક સંરક્ષણ તાલીમશાળા, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદનાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. જે માનદ સભ્યોને સ્પેશ્યાલાઇઝ તાલીમ આપવાનું કામ તથા N.D.R.F Academy નાગપુર ખાતે તાલીમમાં સ્વયંસેવકો મોકલવાની કામગીરી કરે છે.

ગુજરાત રાજ્યમાં નાગરિક સંરક્ષણ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદની કચેરી તથા ક્ષેત્રીય કચેરીઓની સ્થાપના નીચે આપેલ પત્રક મુજબ થયેલ છે.

ગુજરાત રાજ્યના નાગરિક સંરક્ષણ ટાઉન

ક્રમ

કચેરીઓનુ નામ

સરનામુ

ટેલિફોન નંબર

સ્થાપના

નિયામકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ.

પહેલો માળ, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ.

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૧૪

૧૯૬૨

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, અમદાવાદ.

૧૧મો માળ, બહુમાળી બિલ્ડિંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ.

૦૭૯-૨૫૫૦૭૭૭૬

૧૯૬૫

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, ગાંધીધામ.

જૂની કોર્ટ બિલ્ડિંગ, ગાંધીધામ, જિ.કચ્છ.

૦૨૮૩૬- ૨૨૦૨૨૧

૧૯૬૫

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, જામનગર.

લાલ બંગલા, કલેક્ટર કચેરી કમ્‍પાઉન્‍ડ, જામનગર.

૦૨૮૮-૨૫૪૦૩૭૧

૧૯૬૮

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, વડોદરા.

કલેક્ટર કચેરી, કોઠી કમ્પાઉન્ડ, રાવપુરા, વડોદરા.

૦૨૬૫-૨૪૩૧૪૧૦ ૨૪૩૧૦૯૨

૧૯૭૧

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, અંક્લેશ્વર.

જુનો નેશનલ હાઇવે, તાલુકા સેવાસદન, અંકલેશ્વર, જિ.ભરૂચ.

૦૨૬૪૬- ૨૪૫૭૦૦

૧૯૭૯

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, કચ્છ–ભૂજ.

નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, મામલતદાર કચેરી પાસે, મુન્દ્રા રોડ, ભૂજ, જિ. કચ્છ.

૦૨૮૩૨- ૨૩૦૬૦૩

૧૯૭૧

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, ઓખા.

પોર્ટ કોલોની બંગલા નં.-૧૮, પોર્ટ કોલોની ઓખા, જિ. દેવભૂમી-દ્વારકા.

૦૨૮૯૨- ૨૬૨૦૮૮

૧૯૭૧

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, વાડીનાર.

કે.પી.ટી. કોલોની, કે.પી.ટીનું ઓટો ગેરેજ પાસે, વાડીનાર, જિ. જામનગર.

૦૨૮૩૩-૨૫૬૫૬૫

૧૯૮૩

૧૦

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, નલીયા.

જૂની ધરમશાળાના મકાનમાં, તા.અબડાસા, નલીયા, જિ.કચ્‍છ.

૦૨૮૩૧- ૨૨૨૩૨૬

૧૯૮૩

૧૧

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, સુરત.

એમ.એસ. બિલ્ડીંગ, બ્લોક સી, સાતમો માળ, નાનપુરા, સુરત.

૦૨૬૧- ૨૪૬૪૧૦૨

૧૯૯૬

૧૨

ટ્રેઇન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટરશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, કાકરાપાર.

એ-૨૨, કે.એ.પી. ટાઉનશીપ, અણુમાલા, કાકરાપાર, જિ. સુરત.

૦૨૬૨૬-૨૩૪૧૨૨

૧૯૯૬

૧૩

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, ગાંધીનગર.

બ્‍લોક ૨/૧, ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેકટર-૧૦એ, ગાંધીનગર

૦૭૯- ૨૩૨૫૭૮૯૩ ૨૩૨૫૭૮૯૪

૨૦૦૭

૧૪

નિયંત્રક નાગરિક સંરક્ષણ અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, ભાવનગર.

કલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર.

૦૨૬૭૩-૨૪૨૮૮૨૨

૨૦૦૮